מה קשור במקלחת

  צפיות 2,741,095

HOT

HOT

14 שנים לפני

שלום מסבן לאסי את הגב. קטע רטוב עם הרבה קצף מהעונה השנייה של "מה קשור?"

תגובות: 123
pipin700509
pipin700509 10 שנים לפני
Quiero los subtítulos ! / I want the subtitles !
Martin Rawls
Martin Rawls 13 שנים לפני
הקטע הכי מצחיק שלהם עד היום
Isaiah Snell
Isaiah Snell 3 שנים לפני
31 ירמיה 31 הנה ימים באים נאם יהוה וכרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה׃ 32 לא כברית אשר כרתי את אבותם ביום החזיקי בידם להוציאם מארץ מצרים אשר המה הפרו את בריתי ואנכי בעלתי בם נאם יהוה׃ בראשית 17 7 והקמתי את בריתי ביני ובינך ובין זרעך אחריך לדרתם לברית עולם להיות לך לאלהים ולזרעך אחריך׃ 8 ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגריך את כל ארץ כנען לאחזת עולם והייתי להם לאלהים׃ ❤ יואל 3 1 כי הנה בימים ההמה ובעת ההיא אשר אשוב את שבות יהודה וירושלם׃ 2 וקבצתי את כל הגוים והורדתים אל עמק יהושפט ונשפטתי עמם שם על עמי ונחלתי ישראל אשר פזרו בגוים ואת ארצי חלקו׃ ❤ זכריה 12 1 משא דבר יהוה על ישראל נאם יהוה נטה שמים ויסד ארץ ויצר רוח אדם בקרבו׃ ... 10 ושפכתי על בית דויד ועל יושב ירושלם רוח חן ותחנונים והביטו אלי את אשר דקרו וספדו עליו כמספד על היחיד והמר עליו כהמר על הבכור׃ האם אתם זוכרים מתי נדקר יהוה על ידי תושבי ירושלים? האם אתה זוכר? ❤ נבואות על המשיח הפרק האסור בתנך נבואות משיחיות התגשם ֺעמ עאךמי ּוססט - The Forbidden Chapter in the Tanakh! - 365 Messianic Prophecies Fulfilled AMAZING! - 365 Prophéties Messianiques Réalisé INCROYABLE! - 365 Profecías Mesiánicas Cumplidas Exactamente! טקסט ווידאו בדף שלי ׂוךסע ט גטהומ םא למוי סענאםטצו Text and video in my page Texte et vidיo dans ma page Texto y video en mi pagina ❤ ישעיה 53 1 מי האמין לשמעתנו וזרוע יהוה על מי נגלתה׃ 2 ויעל כיונק לפניו וכשרש מארץ ציה לא תאר לו ולא הדר ונראהו ולא מראה ונחמדהו׃ 3 נבזה וחדל אישים איש מכאבות וידוע חלי וכמסתר פנים ממנו נבזה ולא חשבנהו׃ 4 אכן חלינו הוא נשא ומכאבינו סבלם ואנחנו חשבנהו נגוע מכה אלהים ומענה׃ 5 והוא מחלל מפשענו מדכא מעונתינו מוסר שלומנו עליו ובחברתו נרפא לנו׃ 6 כלנו כצאן תעינו איש לדרכו פנינו ויהוה הפגיע בו את עון כלנו׃ 7 נגש והוא נענה ולא יפתח פיו כשה לטבח יובל וכרחל לפני גזזיה נאלמה ולא יפתח פיו׃ 8 מעצר וממשפט לקח ואת דורו מי ישוחח כי נגזר מארץ חיים מפשע עמי נגע למו׃ 9 ויתן את רשעים קברו ואת עשיר במתיו על לא חמס עשה ולא מרמה בפיו׃ 10 ויהוה חפץ דכאו החלי אם תשים אשם נפשו יראה זרע יאריך ימים וחפץ יהוה בידו יצלח׃ 11 מעמל נפשו יראה ישבע בדעתו יצדיק צדיק עבדי לרבים ועונתם הוא יסבל׃ 12 לכן אחלק לו ברבים ואת עצומים יחלק שלל תחת אשר הערה למות נפשו ואת פשעים נמנה והוא חטא רבים נשא ולפשעים יפגיע׃ ❤ ישעיה 9 6 כי ילד ילד לנו בן נתן לנו ותהי המשרה על שכמו ויקרא שמו פלא יועץ אל גבור אביעד שר שלום׃ מרקוס 14 61 והוא החריש ולא השיב דבר ויוסף עוד הכהן הגדול לשאל אתו ויאמר אליו האתה הוא המשיח בן המברך׃ 62 ויאמר ישוע אני הוא ואתם תראו את בן האדם יושב לימין הגבורה ובא עם ענני השמים׃ לוקס 13 34 ירושלים ירושלים ההרגת את הנביאים והסקלת את הנשלחים אליה כמה פעמים חפצתי לקבץ את בניך כאשר תקבץ התרנגלת את אפרוחיה תחת כנפיה ואתם לא אביתם׃ 35 הנה ביתכם יעזב לכם שמם ואני אמר לכם כי ראה לא תראוני עד בוא העת אשר תאמרו ברוך הבא בשם יהוה׃ לוקס 24 33 ויקומו בשעה ההיא וישובו ירושלים וימצאו את עשתי העשר ואת אשר אתם נקהלים יחד׃ 34 האמרים אכן קם האדון מן המתים ונראה אל שמעון׃ 35 ויספרו גם הם את אשר נעשה להם בדרך ואיך הכירהו בבציעת הלחם׃ 36 עודם מדברים כדברים האלה והוא ישוע עמד בתוכם ויאמר אליהם שלום לכם׃ 37 והמה חתו ונבעתו ויחשבו כי רוח ראו׃ 38 ויאמר אליהם מה זה אתם נבהלים ועל מה זה מחשבות עלות בלבבכם׃ 39 ראו את ידי ואת רגלי כי אנכי הוא משוני וראו כי רוח אין לו בשר ועצמות כאשר אתם ראים שיש לי׃ 40 ואחרי אמרו את זאת הראה אתם את ידיו ואת רגליו׃ 41 והם עוד לא האמינו משמחה ותמהו ויאמר אליהם היש לכם פה דבר אכל׃ 42 ויתנו לפניו חלק דג צלוי ומעט צוף דבש׃ 43 ויקח ויאכל לעיניהם׃ 44 ויאמר אליהם אלה הם הדברים אשר דברתי אליכם בעוד היותי עמכם כי המלא ימלא כל הכתוב עלי בתורת משה ובנביאים ובתהלים׃ 45 אז פתח את לבבם להבין את הכתובים׃ 46 ויאמר אליהם כן כתוב וכן נגזר אשר יענה המשיח ויקום מן המתים ביום השלישי׃ 47 ואשר תקרא בשמו תשובה וסליחת החטאים בכל הגוים החל מירושלים׃ 48 ואתם עדים בזאת׃ 49 והנני שולח עליכם את הבטחת אבי ואתם שבו בעיר ירושלים עד כי תלבשו עז ממרום׃ 50 ויוליכם מחוץ לעיר עד בית היני וישא את ידיו ויברכם׃ 51 ויהי בברכו אתם ויפרד מאתם וינשא השמימה׃ 52 והם השתחוו לו וישובו לירושלים בשמחה גדולה׃ 53 ויהיו תמיד במקדש מהללים ומברכים את האלהים אמן׃ מתי 5 11 אשריכם אם יחרפו וירדפו אתכם וידברו בשקר עליכם כל רע בעבורי׃ 12 שמחו וגילו כי שכרכם רב בשמים כי כן רדפו את הנביאים אשר היו לפניכם׃ הִתגַלוּת 1 7 הנה הוא בא עם העננים וראתה אתו כל עין גם אלה אשר דקרהו וספדו עליו כל משפחות הארץ כן יהיה אמן׃ 8 אני האלף ואני התו ראש וסוף נאם יהוה אלהים ההוה והיה ויבוא אלהי צבאות׃ ... 17 וכראתי אותו ואפל לרגליו כמת וישת עלי יד ימינו ויאמר אל תירא אני הראשון והאחרון והחי׃ 18 ואהי מת והנני חי לעולמי עולמים אמן ובידי מפתחות שאול ומות׃ ❤ יוחנן 10 17 על כן אהב אתי אבי כי את נפשי אתן למען אשוב ואקחה׃ 18 ואיש לא יקחנה מאתי כי אם אני מעצמי אתננה יש בידי לתת אתה ובידי לשוב לקחתה את המצוה הזאת לקחתי מעם אבי׃ ... 27 צאני תשמענה את קולי ואני ידעתין ואחרי תלכנה׃ 28 ואני אתן להן חיי עולמים ולא תאבדנה לנצח ואיש לא יחטף אתהן מידי׃ ... 30 אני ואבי אחד אנחנו׃ ... 33 ויענו היהודים אתו לאמר על מעשה טוב לא נסקל אתך כי אם על גדפך את אלהים ועל כי אדם אתה ותעש את עצמך לאלהים׃ יוחנן 8 56 אברהם אביכם שש לראות את יומי וירא וישמח. 57 ויאמרו אליו היהודים הנה אינך בן חמשים שנה ואת אברהם ראית. 58 ויאמר אליהם ישוע אמן אמן אני אמר לכם בטרם היות אברהם אני הוא. מתיא 28 18 ויגש ישוע וידבר אליהם לאמר נתן לי כל שלטן בשמים ובארץ׃ 19 לכו ועשו לתלמידים את כל הגוים וטבלתם אתם לשם האב והבן ורוח הקדש׃ 20 ולמדתם אתם לשמר את כל אשר צויתי אתכם והנה אנכי אתכם כל הימים עד קץ העולם אמן׃ יוחנן 6 47 אמן אמן אני אמר לכם המאמין בי לו חיי עולמים׃ ❤ 🔥🔥🔥 חזון ישוע המשיח 21 8 אבל רכי הלב ואשר אינם מאמינים והמגאלים והמרצחים והזנים והמכשפים ועבדי האלילים וכל המכזבים חלקם יהיה באגם הבער באש וגפרית אשר הוא המות השני׃ Stay away from catholics and ortodox "christians", they do not follow Yeshua Ha'Mashiach. They are not real christians, but pagans. They worship Mary, statues, images, saints... Find evangelical Christians or Messianic jews who love Yeshua and support Israel. 🔥🔥🔥
SupaSizHm
SupaSizHm 12 שנים לפני
Well aren't you a freaking genius!
שחר משה
שחר משה 10 שנים לפני
חחחחחחחח (: אווומיי גאאד ! אייזה מצחייק אסיי (: הווט - תמייד יש משו לאהווב , במקרה הזה אסי מאווד אוהב את זה שהוא מסבן לשלוום ת'גב (:
הערוץ הרשמי Shlomo_SLO Official
הערוץ הרשמי Shlomo_SLO Official 14 שנים לפני
אסיי המלךךךךךךךךךך
LuizCambridge
LuizCambridge 11 שנים לפני
kkkkkkkkkk ! I liked them !!!
Marcio Souza
Marcio Souza 6 שנים לפני
Muito bon # gostei
הערוץ הרשמי Shlomo_SLO Official
הערוץ הרשמי Shlomo_SLO Official 10 שנים לפני
אסי הכי טוב שם אין על זה וויכוח
ronen160
ronen160 11 שנים לפני
LOLOL....ok i couldn't understand a word of their conversation, but the look on mr. tank top's face was great!...and very telling......
Kidofrodo
Kidofrodo 10 שנים לפני
@pprettyugly Basically one guy is embarrassed by the other one and then the other guy says "what, haven't you ever took a shower in the army?" and then he turns around and let him soap him, and when that fourth guy comes around the embarrassed guy says they're late to a stand-up show and he vanishes the guy soaping him. That's about it! lol glad I could translate to you
shahaf940
shahaf940 9 שנים לפני
awwwwwwwwwwweeeeee thank you!!!
yindee10980
yindee10980 12 שנים לפני
good!!!! I like it
Daniela Dayan
Daniela Dayan 13 שנים לפני
חחחחחחחחחחח נעים ;)
Tom MrsNorris
Tom MrsNorris 8 שנים לפני
No es una pelicula. Ese trio, llamado "Ma Kashur" (מה קשור) tenia una programa de TV, y este video fue un promo de esta programa.
Kasnar Burns
Kasnar Burns 9 שנים לפני
Yeah, I wondered that too. Why give subtitles in Hebrew when it's spoken in Hebrew -- unless it's intended for the hearing impaired.
Buffnerd
Buffnerd 12 שנים לפני
they were in a hurry :) and because it wasnt strange for him cause of the army
dee444x
dee444x 10 שנים לפני
XDD thats funny so he thought they were gay ! LOOL
Gregory Beyer
Gregory Beyer 13 שנים לפני
it's a comedy sketch on tv. the guys in a hurry to get somewhere so for lack of showers that guy steps into the shower with that other guy, disregarding his stern objections.
Leo Gonzaga
Leo Gonzaga 10 שנים לפני
Não entendi uma palavra mas entendi a msg.... hot, hot, hot!!!
desi fighting
desi fighting 9 שנים לפני
Hahaha this not Hot but Funny men :p
Siemianowicee
Siemianowicee 10 שנים לפני
What's Hebrew for 'I dropped the soap'?
לואיזה מישייבלואיזה ישיב
לואיזה מישייבלואיזה ישיב 10 שנים לפני
חחחחחח אין על החבורה הזאת נשבעת חחחחחח נעיםם חחחחחחחחחח
לואיזה מישייבלואיזה ישיב
לואיזה מישייבלואיזה ישיב 10 שנים לפני
חחחחחח אין על החבורה הזאת נשבעת חחחחחח נעיםם חחחחחחחחחח
noa osher cohen
noa osher cohen 10 שנים לפני
חחחח איזה קרועים הם!! ציון הרג אותי!!
walkingkodi
walkingkodi 12 שנים לפני
Save water.... shower with a friend.
3FromTheOutside
3FromTheOutside 9 שנים לפני
Showering together isn't the point I am making. Men shower together all the time, gay, straight and otherwise. I'm only saying we cannot know anyone's true sexual orientation except if we were somehow privy to what's going on in their brains. I loathe when when people assume that individuals are one way or the other way for superficial reasons.
pamperush
pamperush 13 שנים לפני
חחחחחחחחחחח חמודים ביחד ;) חחחחחחחחח
princessflower
princessflower 10 שנים לפני
hebrew language is sexy!
Jim ofPalmSprings
Jim ofPalmSprings 10 שנים לפני
@walkingkodi eco friendly and fun!
Miki Shnayder
Miki Shnayder 13 שנים לפני
גדול!!!!!!!!!!!!!!!
Sanna Dao
Sanna Dao 10 שנים לפני
I wish I knew what they were saying..
אלעד אברהמי
אלעד אברהמי 10 שנים לפני
hebrew boys like boys:)
eyal350
eyal350 11 שנים לפני
the guy who came in last, wants to take a shower but they wont let him.. so he convince the second guy to shower with him, to let him rub his back and let him feel how plesent it is.. the other guy resists.. but the last guy wants to show him that it feels nice.. so he starts rubbing and thats when the big guy comes in, he looks at them funny so they say: we are late for a show, bro ... and then 1 of those two guys kick the other one out...
Sim Go
Sim Go 10 שנים לפני
this has got to be the most unsexy language ever....ugh
3FromTheOutside
3FromTheOutside 10 שנים לפני
Gay is good!
Jim ofPalmSprings
Jim ofPalmSprings 12 שנים לפני
stop looking in a mirror when u say that
Buffnerd
Buffnerd 12 שנים לפני
lol :)
miguel palma alarcon
miguel palma alarcon 9 שנים לפני
sabes como cual es el nombre de esta pelicula??
D M
D M 6 שנים לפני
I want to know what they're saying
נעם ממן
נעם ממן 9 שנים לפני
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
Khrushs
Khrushs 13 שנים לפני
LOL
Sanna Dao
Sanna Dao 10 שנים לפני
@Kidofrodo Hah, okay thanks :D
natalie
natalie 11 שנים לפני
@catc2v le mec avec le bandeau rouge,dit au 2 autres perss de sortir de la douche car il veut rentree,pui il ont dit non alor lui il est rentree tous seul avec le 2eme ds la douche. pui le mec avec le bandeau rouge lui dit mais moi du savon sur le dos alor il repond non pui ,le mec avec le bandeau rouge lui dit vien je te le fais tu verra que c bien.. pui un autre debarque pour leur dire que ds quelque minute il on une fete il faut se depecher... pui lautre lui dis vasy casse toi sors sors,,
CEDRIK
CEDRIK 11 שנים לפני
hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah
Doron Levy
Doron Levy 13 שנים לפני
חחחחחחחחחחחח גדולים
CyborgNinja7
CyborgNinja7 11 שנים לפני
@ronen160 Do you see his shirt? "It's you that's weird."
James Tarr
James Tarr 10 שנים לפני
Not quite sure what they are saying, but I am sure it has something to do with hot sex.
3FromTheOutside
3FromTheOutside 9 שנים לפני
Who is or isn't gay in this video is anyone's guess. You can't possibly say with any degree of certainty that all 3 of these guys are straight, gay or otherwise any more than I can.
solidarity2205
solidarity2205 10 שנים לפני
@walkingkodi Save more water and shower with more hot friends.
gyshalom
gyshalom 13 שנים לפני
funny
miguel palma alarcon
miguel palma alarcon 9 שנים לפני
ajajajjaajjajaja y como se llama esta pelicula??...
Sora Quasar
Sora Quasar 13 שנים לפני
you got1 thing wrong in what you said, they WERE given MANY chances to have a state, but they refused because they are full of hatred towords Jews. they want ALL israel, and well... they will never get it. Israel gave them many chances make a state... and that you should have learned long time ago. as Mahatma Gandhi once said "You can't shake hands with a clenched fist."
Wisdom
Wisdom 11 שנים לפני
אין מים בישראל!!!
zaleenbaba
zaleenbaba 12 שנים לפני
אסי מסבן לשלום ולא להיפך
George
George 10 שנים לפני
מה קשור גארי יורופסקי לזה ?
Avner Volpert
Avner Volpert 12 שנים לפני
u people dont know hebrew so dont say its lame if u dont understand it
Maro Mar
Maro Mar 12 שנים לפני
Yes exactly..that's what u really r..hahaha..
polkapaulina
polkapaulina 13 שנים לפני
what is this ??? :O :D
דניאל חן
דניאל חן 10 שנים לפני
חחחחחחחחחחח איזה גנובבב ציון מילה (:
TheMetroGaming
TheMetroGaming 12 שנים לפני
חחחחחח קרעו אותי מצחוק חחחח איזה שרוטיםם
YouAreQuiteRight
YouAreQuiteRight 9 שנים לפני
Hello soaping Lassie back. Wet section with a lot of foam in the second season of "what to do with?"
shani avraham
shani avraham 11 שנים לפני
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח גדול!
mzoomani
mzoomani 11 שנים לפני
WTF?!
moby boy
moby boy 11 שנים לפני
כמה שגיאות כתיב יש לכם !! אוסף של דיסלקטים
Gregory Beyer
Gregory Beyer 13 שנים לפני
it's not so simple. it is indeed regrettable that Palestinians are suffering, but israel isn't doing this just to be mean. part of the hamas charter, its very creed, is the destruction of israel and instituting an islamic state in its place. they have not changed this core goal. you are talking like the Palestinians just want a quite piece of land. but Hamas have shown by their actions and their own statements of goals that what they want is the destruction of the state of israel.
eldad ella
eldad ella 10 שנים לפני
בצפון...
אורן בוארון
אורן בוארון 13 שנים לפני
חחחחחחחחחחחחחחח
אילאי זגורי
אילאי זגורי 11 שנים לפני
חחחחחחחחחחחחחחחחח
גרמן ימבולטוב
גרמן ימבולטוב 11 שנים לפני
חחחחחחחחחחחחחחחחח
NetanyatiTV
NetanyatiTV 11 שנים לפני
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח הרגו אותיי מת עליהם איןןןן ציון קורעעע ענק הואאא
peacful loved
peacful loved 11 שנים לפני
חחחחחחחחחחחחחחחחחח ואיייי שלוםםם הכי חאמוד שיש בעולם הזה !
alex nuraev
alex nuraev 13 שנים לפני
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
Sasi Zakay
Sasi Zakay 11 שנים לפני
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
Ofek Dabush
Ofek Dabush 11 שנים לפני
כל מילה שנייה שלהם זה כפרה חחחחחחחחחח
Rivka Mantzur
Rivka Mantzur 13 שנים לפני
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח וואלק! איזה מצחיק!!!!!!!!!!!
Heiner Caicedo Diaz
Heiner Caicedo Diaz 6 שנים לפני
mucho tapao dejen ver completo
Alon LIberman
Alon LIberman 10 שנים לפני
@Siemianowicee הפלתי את הסבון-hepalty et hsabon
Kamal Tawjtat
Kamal Tawjtat 5 שנים לפני
pobre
oren stein
oren stein 11 שנים לפני
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
lolop1324
lolop1324 12 שנים לפני
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח קורע!!!!!!!!
Sharon Shahani El-Asri
Sharon Shahani El-Asri 12 שנים לפני
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
Valentina K
Valentina K 7 שנים לפני
מה אתם אומעים
Sora Quasar
Sora Quasar 13 שנים לפני
lol, did you know that there wasn't any "palestain" country, EVER. Israel belonged to England. read some history books. huh -_-' I think its impossible to try to make you change your mind, and in anyway, you really not that important. hope you will have a great life.
noname
noname 13 שנים לפני
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח??????????? חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
תומר סנדנר
תומר סנדנר 11 שנים לפני
חחחחחחחחחחחחחחחח איזה !!!! קרועים!!!!!!!
brabitman
brabitman 11 שנים לפני
pero que estan hablando
Drovki
Drovki 10 שנים לפני
אני מעדיף לשמור על הישבן מאשר לחסוך את המים אוקיי עם אסתי גינזבורג כן הייתי נכנס ;)
Isaiah Snell
Isaiah Snell 3 שנים לפני
31 ירמיה 31 הנה ימים באים נאם יהוה וכרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה׃ 32 לא כברית אשר כרתי את אבותם ביום החזיקי בידם להוציאם מארץ מצרים אשר המה הפרו את בריתי ואנכי בעלתי בם נאם יהוה׃ בראשית 17 7 והקמתי את בריתי ביני ובינך ובין זרעך אחריך לדרתם לברית עולם להיות לך לאלהים ולזרעך אחריך׃ 8 ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגריך את כל ארץ כנען לאחזת עולם והייתי להם לאלהים׃ ❤ יואל 3 1 כי הנה בימים ההמה ובעת ההיא אשר אשוב את שבות יהודה וירושלם׃ 2 וקבצתי את כל הגוים והורדתים אל עמק יהושפט ונשפטתי עמם שם על עמי ונחלתי ישראל אשר פזרו בגוים ואת ארצי חלקו׃ ❤ זכריה 12 1 משא דבר יהוה על ישראל נאם יהוה נטה שמים ויסד ארץ ויצר רוח אדם בקרבו׃ ... 10 ושפכתי על בית דויד ועל יושב ירושלם רוח חן ותחנונים והביטו אלי את אשר דקרו וספדו עליו כמספד על היחיד והמר עליו כהמר על הבכור׃ האם אתם זוכרים מתי נדקר יהוה על ידי תושבי ירושלים? האם אתה זוכר? ❤ נבואות על המשיח הפרק האסור בתנך נבואות משיחיות התגשם ֺעמ עאךמי ּוססט - The Forbidden Chapter in the Tanakh! - 365 Messianic Prophecies Fulfilled AMAZING! - 365 Prophéties Messianiques Réalisé INCROYABLE! - 365 Profecías Mesiánicas Cumplidas Exactamente! טקסט ווידאו בדף שלי ׂוךסע ט גטהומ םא למוי סענאםטצו Text and video in my page Texte et vidיo dans ma page Texto y video en mi pagina ❤ ישעיה 53 1 מי האמין לשמעתנו וזרוע יהוה על מי נגלתה׃ 2 ויעל כיונק לפניו וכשרש מארץ ציה לא תאר לו ולא הדר ונראהו ולא מראה ונחמדהו׃ 3 נבזה וחדל אישים איש מכאבות וידוע חלי וכמסתר פנים ממנו נבזה ולא חשבנהו׃ 4 אכן חלינו הוא נשא ומכאבינו סבלם ואנחנו חשבנהו נגוע מכה אלהים ומענה׃ 5 והוא מחלל מפשענו מדכא מעונתינו מוסר שלומנו עליו ובחברתו נרפא לנו׃ 6 כלנו כצאן תעינו איש לדרכו פנינו ויהוה הפגיע בו את עון כלנו׃ 7 נגש והוא נענה ולא יפתח פיו כשה לטבח יובל וכרחל לפני גזזיה נאלמה ולא יפתח פיו׃ 8 מעצר וממשפט לקח ואת דורו מי ישוחח כי נגזר מארץ חיים מפשע עמי נגע למו׃ 9 ויתן את רשעים קברו ואת עשיר במתיו על לא חמס עשה ולא מרמה בפיו׃ 10 ויהוה חפץ דכאו החלי אם תשים אשם נפשו יראה זרע יאריך ימים וחפץ יהוה בידו יצלח׃ 11 מעמל נפשו יראה ישבע בדעתו יצדיק צדיק עבדי לרבים ועונתם הוא יסבל׃ 12 לכן אחלק לו ברבים ואת עצומים יחלק שלל תחת אשר הערה למות נפשו ואת פשעים נמנה והוא חטא רבים נשא ולפשעים יפגיע׃ ❤ ישעיה 9 6 כי ילד ילד לנו בן נתן לנו ותהי המשרה על שכמו ויקרא שמו פלא יועץ אל גבור אביעד שר שלום׃ מרקוס 14 61 והוא החריש ולא השיב דבר ויוסף עוד הכהן הגדול לשאל אתו ויאמר אליו האתה הוא המשיח בן המברך׃ 62 ויאמר ישוע אני הוא ואתם תראו את בן האדם יושב לימין הגבורה ובא עם ענני השמים׃ לוקס 13 34 ירושלים ירושלים ההרגת את הנביאים והסקלת את הנשלחים אליה כמה פעמים חפצתי לקבץ את בניך כאשר תקבץ התרנגלת את אפרוחיה תחת כנפיה ואתם לא אביתם׃ 35 הנה ביתכם יעזב לכם שמם ואני אמר לכם כי ראה לא תראוני עד בוא העת אשר תאמרו ברוך הבא בשם יהוה׃ לוקס 24 33 ויקומו בשעה ההיא וישובו ירושלים וימצאו את עשתי העשר ואת אשר אתם נקהלים יחד׃ 34 האמרים אכן קם האדון מן המתים ונראה אל שמעון׃ 35 ויספרו גם הם את אשר נעשה להם בדרך ואיך הכירהו בבציעת הלחם׃ 36 עודם מדברים כדברים האלה והוא ישוע עמד בתוכם ויאמר אליהם שלום לכם׃ 37 והמה חתו ונבעתו ויחשבו כי רוח ראו׃ 38 ויאמר אליהם מה זה אתם נבהלים ועל מה זה מחשבות עלות בלבבכם׃ 39 ראו את ידי ואת רגלי כי אנכי הוא משוני וראו כי רוח אין לו בשר ועצמות כאשר אתם ראים שיש לי׃ 40 ואחרי אמרו את זאת הראה אתם את ידיו ואת רגליו׃ 41 והם עוד לא האמינו משמחה ותמהו ויאמר אליהם היש לכם פה דבר אכל׃ 42 ויתנו לפניו חלק דג צלוי ומעט צוף דבש׃ 43 ויקח ויאכל לעיניהם׃ 44 ויאמר אליהם אלה הם הדברים אשר דברתי אליכם בעוד היותי עמכם כי המלא ימלא כל הכתוב עלי בתורת משה ובנביאים ובתהלים׃ 45 אז פתח את לבבם להבין את הכתובים׃ 46 ויאמר אליהם כן כתוב וכן נגזר אשר יענה המשיח ויקום מן המתים ביום השלישי׃ 47 ואשר תקרא בשמו תשובה וסליחת החטאים בכל הגוים החל מירושלים׃ 48 ואתם עדים בזאת׃ 49 והנני שולח עליכם את הבטחת אבי ואתם שבו בעיר ירושלים עד כי תלבשו עז ממרום׃ 50 ויוליכם מחוץ לעיר עד בית היני וישא את ידיו ויברכם׃ 51 ויהי בברכו אתם ויפרד מאתם וינשא השמימה׃ 52 והם השתחוו לו וישובו לירושלים בשמחה גדולה׃ 53 ויהיו תמיד במקדש מהללים ומברכים את האלהים אמן׃ מתי 5 11 אשריכם אם יחרפו וירדפו אתכם וידברו בשקר עליכם כל רע בעבורי׃ 12 שמחו וגילו כי שכרכם רב בשמים כי כן רדפו את הנביאים אשר היו לפניכם׃ הִתגַלוּת 1 7 הנה הוא בא עם העננים וראתה אתו כל עין גם אלה אשר דקרהו וספדו עליו כל משפחות הארץ כן יהיה אמן׃ 8 אני האלף ואני התו ראש וסוף נאם יהוה אלהים ההוה והיה ויבוא אלהי צבאות׃ ... 17 וכראתי אותו ואפל לרגליו כמת וישת עלי יד ימינו ויאמר אל תירא אני הראשון והאחרון והחי׃ 18 ואהי מת והנני חי לעולמי עולמים אמן ובידי מפתחות שאול ומות׃ ❤ יוחנן 10 17 על כן אהב אתי אבי כי את נפשי אתן למען אשוב ואקחה׃ 18 ואיש לא יקחנה מאתי כי אם אני מעצמי אתננה יש בידי לתת אתה ובידי לשוב לקחתה את המצוה הזאת לקחתי מעם אבי׃ ... 27 צאני תשמענה את קולי ואני ידעתין ואחרי תלכנה׃ 28 ואני אתן להן חיי עולמים ולא תאבדנה לנצח ואיש לא יחטף אתהן מידי׃ ... 30 אני ואבי אחד אנחנו׃ ... 33 ויענו היהודים אתו לאמר על מעשה טוב לא נסקל אתך כי אם על גדפך את אלהים ועל כי אדם אתה ותעש את עצמך לאלהים׃ יוחנן 8 56 אברהם אביכם שש לראות את יומי וירא וישמח. 57 ויאמרו אליו היהודים הנה אינך בן חמשים שנה ואת אברהם ראית. 58 ויאמר אליהם ישוע אמן אמן אני אמר לכם בטרם היות אברהם אני הוא. מתיא 28 18 ויגש ישוע וידבר אליהם לאמר נתן לי כל שלטן בשמים ובארץ׃ 19 לכו ועשו לתלמידים את כל הגוים וטבלתם אתם לשם האב והבן ורוח הקדש׃ 20 ולמדתם אתם לשמר את כל אשר צויתי אתכם והנה אנכי אתכם כל הימים עד קץ העולם אמן׃ יוחנן 6 47 אמן אמן אני אמר לכם המאמין בי לו חיי עולמים׃ ❤ 🔥🔥🔥 חזון ישוע המשיח 21 8 אבל רכי הלב ואשר אינם מאמינים והמגאלים והמרצחים והזנים והמכשפים ועבדי האלילים וכל המכזבים חלקם יהיה באגם הבער באש וגפרית אשר הוא המות השני׃ Stay away from catholics and ortodox "christians", they do not follow Yeshua Ha'Mashiach. They are not real christians, but pagans. They worship Mary, statues, images, saints... Find evangelical Christians or Messianic jews who love Yeshua and support Israel. 🔥🔥🔥
TALLL85
TALLL85 10 שנים לפני
@walkingkodi *girlfriend
خالد سفياني
خالد سفياني 6 שנים לפני
ممكن عربي
chabbir rahman
chabbir rahman 6 שנים לפני
chabbir rahman
Sadam1111 Khan
Sadam1111 Khan 6 שנים לפני
piz
dorrr
dorrr 10 שנים לפני
jjjjjjjjjj
Sim Go
Sim Go 10 שנים לפני
@EP1997 English
algeneral909ss
algeneral909ss 12 שנים לפני
f c ??
Kamal Tawjtat
Kamal Tawjtat 5 שנים לפני
cbkkt
خالد سفياني
خالد سفياني 6 שנים לפני
ا
Maria Abdulkader
Maria Abdulkader 6 שנים לפני
ﻻء
Hai Pham
Hai Pham 5 שנים לפני
ph. . i
phouthit sinlapa
phouthit sinlapa 6 שנים לפני
Xxx
Gulabk 251
Gulabk 251 5 שנים לפני
xxx
השוטר הטוב עונה 2 - פרק הבכורה המלא
28:15
חיים איפרגן - שיהיה לך טוב | Haim Ifargan
4:19
השוטר הטוב 2 - פרק 2 המלא
28:07
yes tv (יס)
צפיות 552 אלפי
הבנים והבנות 2017- תכנית 1
56:01
kidstv
צפיות 2 מיליון
פרוזק 2
10:00
noam151
צפיות 363 אלפי
بنت صغيره تهزر مع الجيران ـ شوف حصل ايه !!
16:54
Mahmoud elgamal-محمود الجمل
צפיות 1.5 מיליון
لو مامتي بتدير مصنع باربي
11:13
Troom Troom WOW Arabic
צפיות 242 אלפי
Экстремальные прятки на 1 000 000$
12:08
MrBeast На Русском
צפיות 1.2 מיליון